TITLE

DESCRIPTION

Visie

Onze school

… is een school waar ieder kind belangrijk is.

 • Ieder kind heeft zijn eigen talenten.
 • Onze school wil helpen om die talenten tot ontwikkeling te brengen.

… is een school waar het kind zich volledig kan ontwikkelen.

 • We hebben oog voor de intellectuele, de emotionele, de lichamelijke, de sociale en de culturele ontwikkeling.

Vanuit een positieve ingesteldheid kunnen onze kinderen groeien naar zelfstandigheid en volwassenheid.

 

Om goede resultaten te halen met uw kinderen zijn wij, in onze school van mening dat de ouders kunnen helpen door :

 1. Belangstelling te tonen voor de school en de taken van het kind.
 2. Tijd te maken voor het kind tijdens een gesprek of luistermoment.
 3. Eventuele problemen onmiddellijk te melden aan de leerkrachten of aan de directie.
 4. Te zorgen dat het kind goed uitgerust naar school komt.
  1. Tv, video, … zijn mooi en goed maar kunnen een nadelige invloed
   hebben op het leren.
  2. Naschoolse activiteiten mogen nooit een extra belasting vormen voor uw
   kind.
 5. achter de schoolreglementen te staan die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken
  in de school !

 

Onze visie willen we concretiseren door te werken rond drie gemeenschappen :

 • De Geloofsgemeenschap
 • De Leefgemeenschap
 • De Leergemeenschap

 

Een hechte geloofsgemeenschap

 

Afspraken naar geloofsopvoeding in een katholieke school !

 • Wij willen een school zijn waar kinderen een christelijke levensvisie meekrijgen. Laat Jezus Christus een inspiratiebron zijn voor ons leven en het ganse school-
  gebeuren.
 • We hebben veel aandacht voor onze lessen godsdienst. Hierin laten we de kinderen kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie.
 • Onze kinderen gaan regelmatig naar vieringen in de kerk. Hieraan besteden wij nog veel aandacht.
  Alle kinderen worden uitgenodigd zo actief mogelijk deel te nemen aan de gebed- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.
 • De geloofsopvoeding van de kinderen stopt niet bij de godsdienstlessen, maar is een leidraad doorheen het schoolgebeuren.
 • We doen mee aan animatieprojecten ten voordele van de derde wereld.
 • In onze school zijn er belangrijke levenswaarden die we trachten in stand te houden. Gedrag, beleefdheid, eerbied, inzet, respect, vriendschap, liefde, samen-
 • werking en sociaal zijn, zijn voor ons blijvende waarden !
 • Onze school staat open voor alle kinderen. We willen de kinderen leiden vanuit aanvaarding, echtheid en waardering ! Op deze manier bieden we kansen in de groei naar zelfstandigheid.
 • We willen onze kinderen leren open staan en respect opbrengen voor het anders zijn (migranten, kansarmen, mensen die vreemd overkomen).
 • Ieder kind moet in de klas een sfeer van geborgenheid en vertrouwen ervaren. Dit veronderstelt een positieve ingesteldheid tussen leerkracht en kind en tussen de kinderen onderling. Elk kind moet aanvaard zijn, ondanks fouten en moeilijkheden.
 • De school is een parochiale school en daarom willen wij als school ook meedoen met initiatieven vanuit de parochie.
 • Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven.
 • Verstandelijke, emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling willen we onze kinderen meegeven via kennis, expressie en creativiteit.
 • De school is geen eiland in de samenleving. Ze moet functioneren in een grote gemeenschap. Daarom denken we schooloverstijgend.
 • Om deze doelen te bereiken vragen we aan de ouders van onze schoolkinderen om minstens ermee in te stemmen dat hun kind in deze overtuiging wordt opgevoed en onderricht.
 • Er wordt dan ook geen afwijking van deze doelen toegestaan !

 

Een fijne leefgemeenschap

 

Het verwezenlijken van een “hechte” school- en klasgemeenschap

 • Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (inrichtende macht, personeel, ouders, kinderen, CLB, …) zowel binnen als buiten onze school.
 • Onze klas, onze school is geen eiland : wij werken zoveel mogelijk samen, ook met andere scholen en andere instellingen.
 • Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap.
 • Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst- als van waardebeleving en engagement.
 • Wij hebben eerbied voor de godsdienstige overtuiging van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

 

Enkele algemene afspraken voor een goede samenleving.

 • Aan schoolactiviteiten allerhande, tijdens de schooluren, wordt in principe door alle leerlingen deelgenomen (lessen, vieringen, sporten, zwemmen, …)
  Uitzonderingen worden enkel toegestaan om grondige medische of familiale redenen.
 • In de klas dragen de kinderen geen hoofddeksel.
 • Elke school streeft ernaar een ideale leefgemeenschap te zijn. Zulke gemeenschap vereist vaste regels en afspraken, erkenning van wederzijdse plichten en rechten. Concreet betekent dit : STIPTHEID.
 • Kinderen die uitzonderlijk de school vroeger dienen te verlaten moeten door de ouders aan de klas worden afgehaald. Hierbij verwachten we op voorhand wel een melding aan de leerkracht en/of directie met de reden van het vroege vertrek !
 • Zieke kinderen hebben nood aan geborgenheid van de eigen thuis. Laat de kinderen dus volledig herstellen !
 • Kleuters laten best hun eigen speelgoed thuis. In de klas is speelgoed genoeg.
 • We dringen erop aan dat de agenda van de leerlingen minstens eenmaal per week door de ouders nagekeken en getekend wordt.
 • Testen en rapporten worden vanzelfsprekend steeds ondertekend.
 • De directie bepaalt, in overleg met de klassenraad, de leerkrachten, de taakleerkracht en de CLB-begeleiding, tot welke klasgroep de leerlingen behoren en of de leerling dient opgenomen te worden in de aanpassingsklas.
 • Slechts na inbreng van een grondige reden door de ouders kan er overwogen worden om de leerling in een andere klasgroep op te nemen.
 • Leerlingen die “ziek” zijn kunnen geen lessen of huistaken maken. Wat de leerlingen missen door ziekte wordt achteraf in de klas bijgewerkt.
  Bij langdurige ziekte kan wat thuiswerk overwogen worden na samenspraak tussen ouders en leerkracht.

 

Een degelijke leergemeenschap

 

Ons doel :

De school streeft naar KWALITEITSONDERWIJS.
Daartoe volgt zij de leerplannen van de Centrale Raad van het Katholiek Onderwijs.

 

Het kind in het midden : IEDER KIND IS ANDERS.

 • De school tracht aan alle leerlingen de basisleerstof aan de leren en geeft de leerlingen met leermoeilijkheden en de meerbegaafde leerlingen de kans tot ontplooiing op hun niveau. Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn eigen mogelijkheden.
 • We besteden bijzondere zorg aan de “kleinen”; dit zijn de kansarmen (in welke wijze dan ook), de zwakkeren, de leerbedreigden, …
 • We tonen respect en aanvaarden elk kind.
 • We streven naar maximale ontplooiingskansen voor elk kind.
 • De school verwacht dan ook van de ouders het nodige vertrouwen en een positieve inbreng om dit resultaat te bereiken.

 

Een dynamische school met opdracht voor deskundigheid.

Als school streven we naar een steeds verdere uitbouw en verbetering van onze
didactisch pedagogische bekwaamheid.
We staan open voor vernieuwing. Om op deze vernieuwing te kunnen inspelen volgen we voortdurend nascholing,
o.a. de begeleiding van ons bisdom zal ons hierbij actief steunen.