TITLE

DESCRIPTION

Praktisch

Schooluren

Kennismakingsavonden

Rapporten

Schoolagenda

Vakantiedagen

Eetzaal

Verjaardagen

Toegang tot de klaslokalen

Te laat komen

Afwezigheden

Buitenschoolse opvang

 

 

 

SCHOOLUREN

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag 08u40-12u15 08u40-12u15 08u40-12u15 08u40-12u15 08u40-12u15
speeltijd VM 10u20-10u35 10u20-10u35 10u20-10u35 10u20-10u35 10u20-10u35
Middag 12u15-13u30 12u15-13u30 12u15-13u30 12u15-13u30
eetzaal 12u15-12u45 12u15-12u45 12u15-12u45 12u15-12u45
speeltijd 12u45-13u30 12u45-13u30 12u45-13u30 12u45-13u30
Namiddag 13u30-15u25 13u30-15u25 13u30-15u25 13u30-15u25
speeltijd NM 14u20-14u35 14u20-14u35 14u20-14u35 14u20-14u35

 

 

KENNISMAKINGSAVONDEN

 

Bij het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een ouderavond per klas.
De avonden gaan door op :

 

 • Donderdag 6 september 2018 om 20u. : 1ste, 2de en 3de leerjaar
 • Maandag 10 september 2018 om 20u. : 4de, 5de en 6de leerjaar
 • Dinsdag 11 september 2018 om 20u.: Kleuters

Alle ouders van harte welkom !!

 

RAPPORTEN

 

De leerlingen van het lager onderwijs krijgen drie keer per jaar een rapport.
Voor de ouders is er de mogelijkheid om het rapport te bespreken met de klastitularis. Dit individueel oudercontact gaat door op :

 

Woensdag 24 oktober 2018 (zorgcontact kleuters – op vraag van ouders – school)

Woensdag 28 en donderdag 29 november 2018 oudercontacten lager

Woensdag 20 december 2017 oudercontact kleuters

Woensdag 20 en donderdag 21 maart 2019 oudercontacten lager

Woensdag 20 maart 2019 (zorgcontact kleuters – op vraag van ouders – school)

Donderdag 27 juni 2019 oudercontacten

 

Ook voor onze kleuters voorzien we voor de ouders een persoonlijk gesprek met de kleuterleidster op dezelfde dagen zoals aangegeven.

 

Daarbuiten worden al onze kinderen opgevolgd d.m.v. een kindvolgsysteem.
Doorheen het hele schooljaar worden alle kinderen voortdurend geobserveerd, getoetst en begeleid.
N.a.v. de rapporten is er voor de klastitularis de mogelijkheid om van bepaalde kinderen een M.D.O. -bespreking te voorzien (klastitularis, zorgcoördinator, CLB-afgevaardigde, directie, …)

 

SCHOOLAGENDA

 

De leerlingen van het lager onderwijs gebruiken een schoolagenda. Dit agenda is ook een heen- en weerschrift tussen school en ouders.
Dit agenda wordt (minstens) wekelijks door ouders en leerkracht nagekeken en ondertekend.

 

De kleuters maken gebruik van het heen- en weertasje.

 

VAKANTIEDAGEN

 

VAKANTIEDAGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2018 – 2019:

 

 

Vrijdag 5 oktober 2018 Pedagogische studiedag
Maandag 29 oktober 2018 tem zondag 4 november 2018 Allerheiligenverlof
Maandag 24 december 2018 tem zondag 6 januari 2019 Kerstvakantie
Maandag 4 februari 2019 Lokale verlofdag
Maandag 4 maart 2019 tem zondag 10 maart 2019 Krokusvakantie
Woensdag 27 maart 2019 Pedagogische Studiedag
Maandag 8 april tem maandag 22 april 2019 Paasvakantie
Woensdag 1 mei 2019 Feest van de Arbeid
Donderdag 30 mei 2019 O.H.Hemelvaart
Vrijdag 31 mei 2019 Verlofdag (Brugdag)
Maandag 10 juni 2019 Pinkstermaandag

 

EETZAAL

 

In onze school wordt alleen WATER toegelaten bij het middageten.

 

We vragen om brood- en koekendozen en hervulbare drinkbusjes mee te geven. Gelieve deze goed te merken met naam van je kind!

Wij proberen zo de afvalberg te verkleinen.

 

VERJAARDAGEN

 

We vragen aan de ouders om af te zien van individuele pakjes. Dit zorgt naar mate het schooljaar vordert voor steeds grotere geschenken en dat vinden we als school niet de bedoeling. Leerkrachten en medeleerlingen kunnen bij verjaardagen worden getrakteerd met een gezond stuk fruit of een koek/wafel. Indien er andere traktaties worden aangeboden, zullen deze aan de ouders worden terugbezorgd.

Snoep is niet toegelaten, ook niet bij verjaardagen.

 

TOEGANG TOT DE KLASLOKALEN

 

Het is de ouders niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de klasactiviteiten bij te wonen.

Ouders die de leerkracht wensen te spreken kunnen dit enkel op het ogenblik dat deze leerkracht leerlingenvrij is en na afspraak.

De lessen beginnen ‘s morgens om 8.40u en ’s middags 13.30u

De lessen eindigen ‘s middags 12.15u en ‘s avonds 15.25u

 

TE LAAT KOMEN

 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig in de school is, ook in de kleuterschool. Bij het begin van de klastijd is er steeds het onthaalmoment en dat is zeer belangrijk voor de kleuters.
Als een kind te laat toekomt moet de begeleidende ouder het vergezellen tot waar het moet zijn (klas, turnzaal, kerk, …). Een kind mag nooit zomaar afgezet worden aan de schoolpoort.

 

AFWEZIGHEDEN

 

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door attesten.

Alle afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de directeur.

Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

 

Wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

Voorbeeld van attest dat door de ouders kan worden gebruikt :

 

ziektebriefje

 • Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

! Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 

Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden

 

Overmacht

De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht.

Hieronder verstaat men een onvoorziene niet-toerekenbare gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan.

De directeur brengt de ouders hiervan, voor zover mogelijk, schriftelijk op de hoogte.

 

Pedagogische studiedagen

De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep maximum anderhalve dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van pedagogische studiedagen voor leraars.

Deze studiedagen worden bekendgemaakt in de afsprakennota bij de start van het schooljaar.

 

Staking

In geval van staking zal het schoolbestuur zorgen voor het nodige toezicht op de leerlingen. Enkel indien het niet mogelijk is om in voldoende toezicht te voorzien, zullen de lessen worden geschorst.

De directeur brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zullen worden genomen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

 

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het O.C.M.W. van Alken.

Er is opvang in de Parkstraat nr. 38, tegenover de school.

“HET MOLENTJE” 011/59 72 43

van 07.00u tot 08.30u en van 15.30u tot 18.30u
op woensdag van 12.00u tot 18.30u

Voor verdere inlichtingen gelieve u te wenden tot het
O.C.M.W. van Alken: REENAERS KRISTINE 011/59 06 83.

 

Sluitingsdag schooljaar 2018 – 2019 IBO ’t Molentje Alken

De drie locaties zijn gesloten op:

 • donderdag 27 september 2018
 • donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018 (Allerheiligen)
 • van maandag 24 december 2018 tot en met woensdag  2 januari 2019( Collectieve sluiting)

Op schoolvrije dagen dienen de ouders hun kinderen minstens 3 dagen op voorhand in te schrijven!!!!!!

We willen jullie allemaal vragen om je kind in te schrijven in de opvang. Dit omdat we regelmatig merken dat sommige ouders door omstandigheden later op school geraken. Indien jullie kind ingeschreven is in de opvang, kan hij/zij gewoon mee aansluiten bij de opvang.